Record details

Title
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
Other titles
    Diferences in chemistry of magmatic and hydrothermal cassiterite and wolframite from western krušné Hory Mts.
Author
    Breiter, Karel
    Škoda, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    cassiterite, wolframite, chemistry, Krušné hory Mts.
Keyword
    Chemismu
    Hor
    Hydrotermálního
    Kasiteritu
    Krušných
    Magmatického
    Rozdíly
    Wolframitu
    Záp
Abstract (in czech)
   V případě kasiteritu lze zjištěné vyšší obsahy Ta a Nb pokládat za spolehlivý indikátor vysokoteplotní, tedy magmatické či pegmatitové geneze. Naopak nízké obsahy Nb a Ta nemají žádnou vypovídací hodnotu, mohou být nalezeny v kasiteritu jakékoliv geneze . Chemismus wolframitu je do značné míry závislý na chemismu okolních hornin a obecně použitelný vztah mezi teplotou krystalizace a chemismem neexistuje. Na lokalitě Podlesí však hydrotermální wolframity obsahují výrazně méně hübneritové komponenty.
Abstract (in english)
   Diferences in chemistry of magmatic and hydrothermal cassiterite and wolframite from western krušné Hory Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014