Record details

Title
    Rozvojové možnosti venkovských mikroregionů valašské části moravsko-slovenské hranice
Author
    Halaštová, K.
    Pekařová, K.
    Vaishar, Antonín
Conference
    Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny (30.06.2008-02.07.2008 : Modrá, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny
Pages
    S. 267-272
Notes
    Projekt: 2D06001, GA MŠk
    Překlad názvu: Possibilities of development of rural micro-regions in the Valacchian part of the Moravian - Slovak borderland.
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Moravan-Slovak Borderland
    possibilities of developemnt
    rural micro-regions
Keyword
    části
    Hranice
    Mikroregionů
    Moravsko-slovenské
    Možnosti
    Rozvojové
    Valašské
    Venkovských
Abstract (in czech)
   Příspěvek analyzuje současnou situaci ve dvou mikroregionech na moravsko-slovenské hranici. Společné problémy spočívají ve vzdálenosti od regionálních center jak z moravské, tak ze slovenské strany a z členitého reliéfu. Sídelní struktura zajišťuje dostatečně velké lokální trhy pro udržení základních služeb. Stabilita populace, velmi kvalitní krajina a dlouhodobá tradice cestovního ruchu patří k silným stránkám území. Přeshraniční spolupráce se slovenskými mikroregiony se nezdá být příliš intenzivní vzhledem k tomu, že hranice je zároveň fyzickou bariérou. Perspektivy jsou spatřovány v rozvoji obytné funkce (v rámci kontraurbanizačního procesu), rozvoji cestovního ruchu (který musí vzít v úvahu citlivost krajiny) a v podpoře malého a středního podnikání jakož i sociálního života.
Abstract (in english)
   The paper analyses the present situation in two micro-regions situated in the Moravian - Slovak borderland. Common problems follow the distance from regional centres both in Czechia and Slovakia, montane relief. Settlement structure ensures local markets which are sufficient for keeping basic services. Stability of population, landscape of a very good quality and long-term tourism tradition are among strengths of the area. Cross-border co-operation with Slovak micro-regions seems to be not very intensive due to the fact that the borderline is a physical barrier at the same time. Perspectives are seen in development of dwelling function (within the counter-urbanisation processes), development of tourism (taking into account vulnerability of landscape) and support of small and medium entrepreneurship and social life as well.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012