Record details

Title
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
Statement of responsibility
    Jan Šrámek, Jiří Rathouský, Petr Schneider
Other titles
    Mercury-porosimetric characterization of clastic sedimentary rocks
Author
    Rathouský, Jiří
    Schneider, Petr
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 35-54
Year
    1990
Notes
    3 obr., 4 tab., 7 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    Český masiv
    dekorační kámen
    kámen stavební
    kamenivo přírodní
    permeabilita
    petrofyzikální vlastnosti sedimentů
    pískovce
    porózimetrie rtuťová
    sedimenty klastické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Charakterizace
    Hornin
    Klastických
    Porozimetrická
    Rtuťově
    Sedimentárních
Abstract (in czech)
   mři studiu klastických sedimentárních hornin ze 14 lomů v ČSR pomocí vysokotlaké rtuťové porózimetrie bylo zjištěno, že vzorky pískovců a arkóz z jednotlivých lokalit mají typické, uvnitř lokality málo proměnné distribuce pórů. Na různých lokalitách se však distribuce výrazně liší. Pro určitý lom bylo tedy možné vymezit oblast, ve které se značnou pravděpodobností leží distribuce pórů všech odebraných vzorků. Míra spolehlivosti závisí na proměnlivosti distribuce u jednotlivých vzorků a na jejich počtu. Na základě těchto zjištění byl proveden pokus využít dvojice: celkový objem pórů - medián distribuce pórů pro sestrojení oblasti, do které tyto charakteristiky vzorků zapadají s 65 pravděpodobností. Zmíněná analýza přispívá v praxi k identifikaci neznámých hornin z historických objektů a při výběru náhradních přírodních kamenů pro jejich rekonstrukci
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012