Record details

Title
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
Other titles
    Sedimentological study of the Lower Badenian clastic sediments on selected outcrops in the Moravian Gate
Author
    Čurda, Jan
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 16, č. podzim
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Lower Badenian sediments, sedimentology
Keyword
    BADENU
    BRÁNY
    KLASTICKÝCH
    LOKALITÁCH
    MORAVSKÉ
    SEDIMENTOLOGICKÉ
    SEDIMENTŮ
    SPODNÍHO
    STUDIUM
    VYBRANÝCH
Abstract (in czech)
   Byly studovány tři výchozy spodnobadenských klastik na lokalitách Kletné, Stachovice a Střítež nad Ludinou z hlediska sedimentologie, petrologie a mikropaleontologie. Výchozy jsou budovány hrubozrnnými pískovci až jemnozrnnými slepenci s hojnými klasty metamorfitů, kulmských hornin a křemene. Na lokalitě Kletné byly vyčleněny litofacie a Gt a Gh, na lokalitě Stachovice litofacie Gi, na lokalitě Střítež litofacie Gt a Gm. Sedimenty z lokalit Střítež nad Ludinou a Kletné interpretujeme jako terestrické sedimenty, zatímco sedimenty od Stachovic jako produkt delty Gilbertova typu.
Abstract (in english)
   Sedimentological study of the Lower Badenian clastic sediments on selected outcrops in the Moravian Gate
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014