Record details

Title
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
Other titles
    Sedimentological study of the Lower Badenian clastic sediments on selected outcrops in the Moravian Gate
Author
    Čurda, Jan
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová-Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. XVI, č. 1
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep- Lower Badenian sediments- sedimentology
Keyword
    Badenu
    Brány
    Klastických
    Lokalitách
    Moravské
    Sedimentologické
    Sedimentů
    Spodního
    Studium
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Byly studovány tři výchozy spodnobadenských klastik na lokalitách Kletné, Stachovice a Střítež nad Ludinou z hlediska sedimentologie, petrologie a mikropaleontologie. Výchozy jsou budovány hrubozrnnými pískovci až jemnozrnnými slepenci s hojnými klasty metamorfitů, kulmských hornin a křemene. Na lokalitě Kletné byly vyčleněny litofacie a Gt a Gh, na lokalitě Stachovice litofacie Gi, na lokalitě Střítež litofacie Gt a Gm. Sedimenty z lokalit Střítež nad Ludinou a Kletné interpretujeme jako terestrické sedimenty, zatímco sedimenty od Stachovic jako produkt delty Gilbertova typu.
Abstract (in english)
   Three outcrops of the Lower Badenian marginal sediments Kletná, Stachovice (near Suchdol nad Odrou) and St íte nad Ludinou (near Hranice) have documented helping by sedimentary, petrological and micropaleontological methods. The coarse-grained sandstones and fine-grained conglomerates with clasts of metamorphosed rocks, Culmian sediments and quartz pebbles prevail in the studiying profiles. Two lithofacies were recognised in the outcrop Kletná: Gt - channel fill of conglomerates; Gh - horizontally laminate conglomerates. Only one lithofacie Gi - very coarse sandstones to granules with layers of medium-grained conglomerates - was found on the locality Stachovice. Lithofacies Gt and Gm documenting amalgamated conglomerates were described in the outcrop St íte nad Ludinou. Sediments of the localities St íte nad Ludinou and Kletná we can interpret as a sediments of terrestrial environments whereas the sediments of locality Stachovice as a sediments of Gilbert-type delta.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012