Record details

Title
    Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
Other titles
    Sediments of the Pouzdřany Unit in the HV-1 well in Dolní Věstonice
Author
    Bubík, Miroslav
    Poul, Ivan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2010
Thesaurus term
    Carpathian Flysch, Pouzdřany Unit, Ždánice Unit, Paleogene, Foraminifera
Keyword
    Dolních
    HV-1
    Jednotky
    Pouzdřanské
    Sedimenty
    Věstonicích
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Mělký jádrový vrt HV-1 ve Velkých Věstonicích umožnil studium sedimentů pouzdřanské jednotky v oblasti Pavlovských vrtů. Hnědočerné vápnité jílovce s foraminiferami nejvyššího eocénu až nejnižšího oligocénu (biochron P18-P19) jsou řazeny k pouzdřanskému souvrství. Žlutohnědé slíny s hojnými planktonickými foraminiferami nejvyššího eocénu (biochron P17) jsou srovnávány s šešorskými slíny. Studovaný profil je předběžně interpretován jako střídání tektonických šupin pouzdřanské a ždánické jednotky.
Abstract (in english)
   Sediments of the Pouzdřany Unit in the HV-1 well in Dolní Věstonice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014