Record details

Title
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
Author
    Adamovič, Jiří
    Cajz, Vladimír
    Malý, Karel
    Zachariáš, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 6
Pages
    s. 461-472
Year
    2006
Notes
    Jméno prvního autora v pořadí na publikaci uvedeno ve formě: Karel D. Malý.
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Silicifikace křemenných arenitů v podloží vulkanoklastik: alternativa ke tvorbě silkret
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    dealkalization
    dense tuff
    Ohře Rift
    quartz overgrowths
    quartzite
    silcrete
    silicification
Keyword
    Alternative
    Arenites
    Deposits
    Formation
    Overlain
    Quartz
    Silcrete
    Silicification
    Volcaniclastic
Abstract (in czech)
   Vznik skalických křemenců u Litoměřic v oháreckém riftu (severní Čechy, starosedelské souvrství) je třeba vidět v souvislosti s vmístěním nadložního horkého pyroklastického proudu - tufu Dlouhého vrchu. Jak ukázal profil přes hranici tuf/křemenec a petrografické a geochemické studium hlavních horninových typů, reakce mezi tufem a jeho pískovým podložím za postupně klesající teploty lze shrnout do tří fází: 1. dealkalinizace tufu a současná rekrystalizace vulkanického skla, 2. hydrotermální desilicifikace (smektitizace vulkanického skla) a pokračující dealkalinizace bazálních částí tufové sekvence, 3. přeměna smektitu na bázi tufu na kaolinit a illit.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012