Record details

Title
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
Other titles
    Silicified microbiota of the Neoproterozoic silicites of the Teplá-Barrandien area near the southeast margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát in the Czech Republic
Author
    Stárková, Marcela
    Vavrdová, Milada
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    silicified microbiota, Neoproterozoic black silicites, cyanobacteria,
Keyword
    CHKO
    Jihovýchodním
    Křivoklátsko
    Mikrofosilie
    Neoproterozoických
    Okraji
    Silicifikované
    Silicitů
    Tepelsko-barrandienské
    Zóny
Abstract (in czech)
   Tmavé jemnozrnné silicity představují velmi vhodné medium pro zachování mikrofosílií tvořených chemicky odolnou organickou stěnou. Ve výbrusech jsou velmi časté aglomeráty několika desítek až několika stovek jedinců, převážně jednoduchých kulovitých tělísek (monád velikosti 3-18 ?m) s tenkou hladkou stěnou. Shluky jsou většinou nepravidelné, ojediněle s náznaky prostorového uspořádání (obr. 5). Méně časté a obvykle značně poškozené jsou tenké filamenty. Mikrofosílie jsou často vyplněné opakní hmotou, nejčastěji pyritem. U zvětralých vzorků jsou schránky limonitizované. Pozorované objekty jsou pozůstatky bentických mikrorganismů, zejména sinic a sinico-řasových porostů. Studovány byly lokality Hudlická skála, Vraní skála a Čihadlo při jv.okraji CHKO Křivoklátsko.
Abstract (in english)
   Silicified microbiota of the Neoproterozoic silicites of the Teplá-Barrandien area near the southeast margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát in the Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014