Record details

Title
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
Author
    Chán, Bohumil
Language
    anglicky
    česky
    rusky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    -, č. 2
Pages
    s. 5-15
Year
    2005
Notes
    Projekt: IBS3012008, GA AV ČR3cav_un_auth*0014089
    Projekt: IBS3012353, GA AV ČR3cav_un_auth*0000914
    Překlad názvu: Monitoring of groundwater tilting on the feet of Krušné hory from the stability point of view in the area of Jezeří
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    area of Jezeří stability
    groundwater tilting
    The Ore Mountains
Keyword
    Hladiny
    Hlediska
    Hor
    Jezeří
    Krušných
    Náklonů
    Oblasti
    Sledování
    Spodních
    Stability
    úpatí
    Vod
Abstract (in czech)
   V práci je popsána historie náklonových měření v kontrolních štolách Jezeří a Jezerka v podkrušnohorské hnědouhelné oblasti, která realizovali pracovníci Geofyzikálního ústavu se svými ultracitlivými náklonoměry od r. 1982. Vlivem postupu těžby došlo v r. 1998 k uzavření štoly Jezerka a těžiště sledování pohybů horninových bloků zůstalo pouze na štole Jezeří.
Abstract (in english)
   In this work there is described the history of tilt measuring in the inspection adits Jezeří and Jezerka in the lignite mining area below the Ore Montains which were done by the employees of the Geophysical Institute with their ultrasensitive tiltmeters from 1982. In 1998 due to mining the adit Jezerka was closed and the rock movement was monitored in the adit Jezeří only.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013