Record details

Title
    Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region
Author
    Cetkovský, Stanislav
    Klusáček, Petr
    Martinát, Stanislav
    Zapletalová, Jana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Moravian Geographical Reports
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 1
Pages
    s. 43-55
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA7118301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Některé aspekty přeshraniční spolupráce v euroregionech České republiky na příkladu území Šumavy
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    cross-border cooperation
    Czech Republic
    environmental protection
    Euroregions
    regional development
    Šumava
Keyword
    Aspects
    Cooperation
    Cross-border
    Czech
    Euroregions
    Example
    Region
    Republic
    Šumava
Abstract (in czech)
   Překládaný příspěvek přibližuje složitost problematiky přeshraniční spolupráce v České republice na příkladu území Šumavy. Nejprve jsou zde stručně popsány některé základní milníky poměrně komplikovaného a někdy nepříliš idylického historického vývoje, které však měly ve studované oblasti podstatný vliv na formování výchozí situace v roce 1989. Poté následuje detailní rozbor a analýza dosavadních podob spolupráce v rámci euroregionu Šumava. V následující části je pozornost zaměřena na oblasti, ve kterých se mechanizmy přeshraniční spolupráce dosud plně neprosadily, a které mohou být pro budoucí přeshraniční spolupráci perspektivní. Závěrečná část nastiňuje možné závěry a doporučení, jež vyplynuly ze studované problematiky.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012