Record details

Title
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
Statement of responsibility
    Lubomil Pospíšil
Other titles
    The present possibilities of identification of shear zones in the area of the West Carpathians
Author
    Pospíšil, Lubomil
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 19-31
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza kinematická
    deformace
    fotografické snímkování
    puklina
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Identifikace
    Karpat
    Možnosti
    Oblasti
    Současné
    Střižných
    Západních
    Zón
Abstract (in czech)
   Článek pojednává o současných možnostech identifikace transkurentních zlomů (strike-slips) na území Západních Karpat na základě porovnání s teoretickými a experimentálními postupy v jiných oblastech. Kriteriem mohou být makrostrukturní, geofyzikální a geodetické analýzy a využití dálkového průzkumu Země. Pro poznání geodynamických procesů je nutno znát rozložení a orientaci horizontálního napětí. Komplexní výzkum tektonických deformací umožňuje zpřesnit prognózní a perspektivní území z hlediska výskytu nerostných surovin.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012