Record details

Title
    Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo
Author
    Čižmář, M.
    Čižmář, Z.
    Lisá, Lenka
Conference
    Otázky neolitu a eneolitu (22. : 23.09.2003-26.09.2003 : Český Brod - Kounice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Otázky neolitu a eneolitu 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu
Pages
    s. 219-240
Notes
    Překlad názvu: The present state of knowledge regarding the Moravian Painted Ware culture fortified settlement at Hluboké Mašůvky (Znojmo district)
    Rozsah: 22 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    archeology
    Hluboké Mašůvky
    Neolit
Keyword
    Hlubokých
    Keramikou
    Kultury
    Malovanou
    Mašůvkách
    Moravskou
    Okr
    Opevnění
    Osady
    Poznání
    Současný
    Stav
    Znojmo
Abstract (in czech)
   Neolitické opevněné sídliště v Hlubokých Mašůvkách-trati "Nivky" pokládá odborná veřejnost za dobře zkoumanou lokalitu s vynikajícím pramenným fondem. Dosavadní informace se však opírají pouze o několik publikovaných více či méně rozsáhlých původních statí a další následné práce, v kterých však otázky datování a podoby opevnění sídliště bylyl prezentovány poněkud zkresleně. Přitom o výzkumu z let 1947-50, který byl prováděn na metodicky velmi dobré úrovni, byly vypracovány poměrně podrobné nálezové zprávy, jejichž kritické vyhodnocení spolu s výsledky výzkumných prací v roce 2003 umožňují podat nový pohled na podobu opevnění a přehodnotit i jeho datování. Současně by tato informace měla být podnětem pro komplexní zpracování všeho dosud z lokality získaného materiálu.
Abstract (in english)
   Despite its special place in the awareness of the professional public and in the literature, the oft-investigated Neolitic site at Hluboké Mašůvky-"Nivky" has still not been processed as a whole. The information available come s from a range of finds reports, some published, studies bosth large and small and above all the major finds assemblage of the "Vildomec collection" and the National Museum in Prague. The field excavation methods of the pre-war period, with no detailed general plan of all the investigated features and areas, and a lack of systematic stripping within the fortified area, have resulted in imprecise information that must be reviewed. This paper takes on this challenge, employing the results of rescue excavations undertaken on the site in 2003 by the Institute for the Archaeological Heritage, Brno.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012