Record details

Title
    Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
Author
    Novák, Jiří Karel
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2008, -
Pages
    s. 114-117
Year
    2009
Notes
    Ministry of Environment No. OG-9/02
    Překlad názvu: Palynomorph assemblages from silica sandstones of upper Turonian age from Holany
    Rozsah: 4 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    Bohemian Cretaceous Basin
    glass silica sandstone
    palynomorphs
    siltstones
    Upper Cretaceous
Keyword
    Holan
    Palynomorf
    Pískovců
    Sklářských
    Společenstva
    Stáří
    Svrchnoturonského
Abstract (in czech)
   Biostratigraficky významné pyly a cysty obrněnek umožnili stanovit stáří sklářských pískovců a prachovců jako svrchní turon. Složení společenstva dinocyst z vrtu Holany je srovnatelné se společenstvem nalezeným v hemipelagických uloženinách z lomu Úpohlavy.
Abstract (in english)
   Biostratigraphically important pollen and dinoflagellate cysts indicate the Upper Turonian age of the siltstones and glass silica sands. The composition of dinocysts from Holany is comparable to that found in hemipelagic deposits of Úpohlavy section.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012