Record details

Title
    Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek
Author
    Chaloupecký, Pavel
    Fišák, Jaroslav
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
Conference
    Hydrologie malého povodí 2005 (14.09.2005-15.09.2005 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Hydrologie malého povodí 2005
Pages
    s. 133-140
Notes
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR
    Překlad názvu: Comparison of chemical composition of throughfall and deposited precipitation
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Subject category
    fog water
    ion concentrations
    Milešovka
    throughfall
Keyword
    Chemického
    Podkorunových
    Složení
    Srážek
    Srovnání
    Usazených
Abstract (in czech)
   Od června 2004 jsou na observatoři Milešovka odebírány vzorky podkorunových srážek v bukovém a ve smrkovém porostu. Již od roku 1998 probíhají na Milešovce také odběry vody z mlhy a nízké oblačnosti. V této práci jsou porovnávány koncentrace hlavních iontů a stopových prvků v podkorunových a usazených srážkách. Koncentrace většiny hlavních iontů a stopových prvků v podkorunových srážkách ovlivňuje především objem odebraných vzorků. Nejvyšší hodnoty koncentrací sledovaných látek v podkorunových srážkách byly zjištěny v měsících září a říjen, které se vyznačovaly nejnižšími úhrny srážek.
   Koncentrace sledovaných látek byly v naprosté většině případů vyšší ve vzorcích podkorunových srážek pod smrkem oproti koncentracím naměřeným v bukovém porostu.Toto je patrně způsobeno větší hustotou koruny v případě smrkového porostu na Milešovce, což se projevuje menším objemem propuštěných srážek a účinnějším zachytáváním látek z ovzduší ve srovnání s bukovým porostem.V případě hlavních iontů byly nejnižší koncentrace naměřeny ve vzorcích vody z mlhy. Pro stopové prvky nebyly tyto údaje k dispozici. Ze srovnání s referenční lokalitou Lesní potok je zřejmé , že koncentrace sledovaných látek v podkorunových srážkách na Milešovce výrazně převyšují odpovídající koncentrace na lokalitě Lesní potok. Tento rozdíl je výrazně vyšší u srážek pod smrkem, což naznačuje, že je třeba brát ohled nejen na lokální kvalitu ovzduší, ale také na typ vegetace a hustotu koruny, které mohou velmi významně přispívat k výslednému chemické složení podkorunových srážek.
Abstract (in english)
   Since June 2004 throughfall samples in beech and spruce vegetation have been taken at the observatory Milesovka. Ever since 1998 fog water samples have been taken there as well. In this paper are compared the concentrations of main ions and trace elements in throughfall and in deposited precipitation. The concentrations of main ions and trace elements in throughfal are primarily affected by the volume of samples. The highest concentrations of monitored sustances in throughfall were recorded in September and in October when the lowest rainfall totals were measured. The concentrations of monitored sustances were in throughfall mostly higher in spruce vegetation in comparison with beech vegetation. It is probably due to the thicker treetop in spruce vegetation on Milesovka observatory. Due to the thicker treetop a smaller volume of throughfall is let fall and the substances from ambient air are captured more effectively in comparison with beech vegetation.
   In the case of main ions the lowest concentrations were measured in fog water samples. For trace elements wasn´t data. From comparison with reference locality Lesni potok is obvious that concentrations of monitored sustances in throughfall on Milesovka exceed sharply concentrations in locality Lesni potok. This difference is considerably higher by spruce vegetation in comparison to beech vegetation which indicate that it is necessary take not only
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012