Record details

Title
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 59, č. 2
Pages
    s. 38-43
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Open Country in Central Europe through Time and Space
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Human Impact
    Open Country
    Woodland
Keyword
    Bezlesí
    čase
    Doklady
    II
    Minulosti
    Prostoru
    Středoevropské
    Výpověď
Abstract (in czech)
   Kvartérní klimatický cyklus je charakterizován rozdíly mezi glaciálními fázemi, kterým dominuje otevřené prostředí, a fázemi interglaciálními se zapojenými lesními formacemi. Naopak šíření lesů v holocénu bylo potlačeno neolitickým zemědělským osídlením, které umožnilo přežití pozdně glaciálních a časně holocénních stepních biocenóz v nejteplejších a nejsušších oblastech střední Evropy až do současnosti Tento proces je dobře dokumentován na základě postglaciálních sledů malakofauny a přítomnosti černozemí.
Abstract (in english)
   The Quaternary Climatic Cycle is characterized by the contrast between glacial phases dominated by open country and interglacials with closed forest cover. By contrast, the Holocene woodland expansion was hindered by the early Neolithic agricultural occupation which enabled the survival of Lateglacial and Early holocene steppe biocenoses in the warmest and driest areas of Central Europe up to the present time. This process is well documented by the Postglacial succession of malacofaunas and the persistence of the chernozem soils.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012