Record details

Title
    Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
Author
    Ackerman, Lukáš
    Breiter, Karel
    Ďurišová, Jana
    Loun, J.
    Matoušková, Šárka
    Svojtka, Martin
    Švecová, K.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 2
Pages
    s. 218-222
Year
    2012
Notes
    Projekt: GAP210/10/1105, GA ČR3cav_un_auth*0263315
    Překlad názvu: Trace-elements in quartz from the Věžná I-pegmatite (Czech Republic)
    Rozsah: 5 s. : P
Subject category
    pegmatite
    quartz
    trace elements
    Věžná locality
Keyword
    Česká
    Křemeni
    Pegmatitu
    Prvky
    Republika
    Stopové
    Věžná
Abstract (in czech)
   Abstrakt Vnitřní stavba krystalů a obsah stopových prvků Al, B, Ba, Be, Cr, Fe, Ge, Li, Mn, Nb, P, Pb, Rb, Sn, Sr a Ti v křemeni z pegmatitu Věžná I byly studovány pomocí panchromatické katodoluminiscence (CL) a laserové ablace spojené s ICP-hmotovým spektrometrem(LA-ICP-MS). Křemen ze všech zón pegmatitu je homogenní a nevykazuje žádnou CL. Obsah Al roste z vnější granitické zóny směrem do křemenného jádra v rozmezí 52-252 ppm, zatímco obsah Ti roste od okrajové do grafické zóny (26-34 ppm 35-46 ppm), a následně klesá do křemenného jádra (15-31 ppm). Obsahy B, Ba, Be, Cr, Ge, Fe, Mn, Nb, Pb, Rb, Sn a Sr dosahují svého maxima v křemenném jádru; distribuce Li a P je nepravidelná. Všeobecně je chemické složení křemene z Věžné dobře srovnatelné s publikovanými daty o složení jednoduchých pegmatitů v Norsku a beryl-kolumbitových pegmatitů v provincii Borborema ve vých. Brazílii.
Abstract (in english)
   Internal texture and contents of trace elements Al, B, Ba, Be, Cr, Fe, Ge, Li, Mn, Nb, P, Pb, Rb, Sn, Sr and Ti in quartz from the granite, graphic and core zone of the Věžná I pegmatite (SW Moravia, Czech Republic) were studied using panchromatic cathodoluminescence (CL) and laser-ablation ICP-MS (LA-ICP-MS), respectively. Quartz from all textural zones of the pegmatite is homogeneous and exhibit no CL. Aluminum contents increase from the granite zone to the quartz core in range 52-252 ppm, while the Ti contents increase from the marginal to the graphic zone (26-34 ppm 35-46 ppm), and subsequently decrease to the core (15-31 ppm). Boron, Ba, Be, Cr, Ge, Fe, Mn, Nb, Pb, Rb, Sn and Sr contents reach their maximum in the pegmatite core; distribution of Li and P is heterogeneous.
   In general, the chemical composition of quartz from Věžná I pegmatite is well comparable with published data from the primitive (barren) pegmatites in Norway and beryl-columbite pegmatites in Borborema, Brazil.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014