Record details

Title
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7
Author
    Helešicová, K.
    Hladil, Jindřich
    Hrubanová, J.
    Jansa, L. F.
    Těžký, A.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 7, -
Pages
    s. 87-90
Year
    2000
Notes
    Projekt: IAA3013809, GA AV ČR
    Překlad názvu: Stratigraphical evidence of a thrust fault in the Raškovice Ja-7 borehole
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Doklady
    Ja-7
    Násunovém
    Raškovice
    Stratigrafické
    Vrtu
    Zlomu
Abstract (in czech)
   Podrobná geofyzikální revize vrtu Raškovice Ja-9 (jv. od Frýdku Místku), založená na práci s očištěnými digitalizovanými záznamy přirozené gamma aktivity hornin, definuje v detailech dvě mocné série vrstev vápenců. Tyto intervaly jsou v hloubkách vrtu 1250-1440 m a 1470-1690 m. Mají identické sekvenčně a eventostratigraficky korelovatelné záznamy a musejí být proto stejně staré, ačkoliv se v řezu tektonicky opakují, ležíce ve dvou různých úrovních. Vedle dokumentace rozsáhlých plochých přesunů šířících se do svrchnokarbonských sedimentů ostravsko-karvinské pánve od R. Grygara je toto další významný důkaz variské násunové tektoniky i ve velmi daleko na východ sledovatelných allochtonních pokryvech relativně stabilněji zakořeněného bloku s brunivistulickým fundamentem. Variské násunové plochy jsou zachovány jako relikty přerušované násuny alpinskými a též strmými zlomy velmi mladého data.
Abstract (in english)
   The geophysical revision of digitized well-logs defined two thick packages of the rocks in the Ja-7 borehole (SE of Frýdek-Místek). The packages being approx. 1250-1440 m and approx. 1470-1690 m have identical geophysical sequence patterns and must be equally aged. This and related evidences show the presence of the Variscan nappe structures even in the SE Moravia, of course, with a strong structure overprint of young thin-skin structures and normal faults (Carpathian Mts.).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012