Record details

Title
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
Other titles
    Structural setting and lithological characteristics of the Jurassic limestones from Skalička quarry, Western Carpathians
Author
    Janečka, Jiří
    Melichar, Rostislav
    Poul, Ivan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    external Western Carpathians
    Jurassic
    limestones
    stratigraphy
    tectonics
Keyword
    Charakteru
    Geologické
    Jurských
    Karpaty
    Litologické
    Lokalitě
    Pozice
    Skalička
    Strukturně
    Vápenců
    Západní
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Na dané lokalitě v daném pásemném pohoří jsou pozorovatelné zajímavé stavební a petrografické znaky karbonátů středního mezozoika. Byla nalezeny dvě místa s odlišnou orientací vrstevnatosti, jejíž příčina je v článku diskutována.
Abstract (in english)
   Outcroppe in this locality (Moravia) explaines special textural and petrographical features of the middle Mesozoic carbonates. There are two parts with diferrent orientation of bedding, their origin is discussed in the text.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012