Record details

Title
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
Other titles
    Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology
Author
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 93, č. září
Pages
    16
Year
    2008
Thesaurus term
    South Moravia, Cambrian, Devonian, siliciclastics, sedimentary environments, heavy minerals, provenance
Keyword
    Devonského
    Jihovýchodní
    Kambrického
    Klastických
    Minerálů
    Moravě
    Provenience
    Sedimentech
    Sedimentologie
    Stáří
    Studium
    Těžkých
Abstract (in czech)
   Data získaná studiem těžkých minerálů naznačují, že brunovistulikum mohlo představovat hlavní zdroj materiálu pro klastické sedimenty spodního kambria a spodního až středního devonu na jihovýchodním okraji Českého masivu. Tento zdroj měl poměrně neměnný charakter po velmi dlouhou dobu. Dokonce nepozorujeme výrazné rozdíly mezi sedimenty z různých částí jihovýchodní Moravy. Část studovaných minerálních zrn se nicméně neshoduje přesně se srovnávacím materiálem z brunovistulika a může mít jiný zdroj. Takovýmto zdrojem by mohly být například méně metamorfovné části brunovistulika anebo jiné geologické jednotky, které již dnes nemáme pro srovnání k dispozici, protože byly buď zcela erodovány anebo v dnešní tektonické stavbě území nevycházejí na povrch.
Abstract (in english)
   Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014