Record details

Title
    Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology
Author
    Asadi, N.
    Bruthans, J.
    Churáčková, Z.
    Filippi, Michal
    Šlechta, Stanislav
    Zare, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geomorphology
Vol./nr.
    Roč. 107, 3-4
Pages
    s. 195-209
Year
    2009
Notes
    Projekt: KJB301110501, GA AV ČR, CZ
    Projekt: KJB315040801, GA AV ČR
    Překlad názvu: Povrchové sedimenty na solných pních (pohoří Zagros a Perský záliv): Charakteristika, vývoj, eroze a vliv na krajinou morfologii
    Rozsah: 15 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    erosin rate
    salt diapir
    surface morphology
    surficial deposit
    vegetation cover
    Zagros Mountains
Keyword
    Characterization
    Deposits
    Diapirs
    Erosion
    Evolution
    Gulf
    Influence
    Iran
    Landscape
    Morphology
    Mountains
    Persian
    Platform
    Salt
    Surficial
    Zagros
Abstract (in czech)
   Byly studovány povrchy jedenácti solných diapirů v pohoří Zagros a v oblasti Perského zálivu. Tyto diapiry byly vybrány především s ohledem na jejich geologickou pozici a odlišné klimatické podmínky a geologickou historii. Povrch těchto diapirů je více či méně pokryt povrchovými reziduálními sedimenty, které se liší složením, původem a které silně ovlivňují rychlost eroze, vývoj solného krasu, vegetační pokryv a využití krajiny v okolí diapirů. Povrchové sedimenty byly zkoumány z hlediska chemického a mineralogického složení a následně bylo vyčleněno nekolik typů těchto sedimentů a byly navrženy modeli jejich vzniku a vývoje.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012