Record details

Title
    Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
Other titles
    Raw material basis of chipped stone industries of the Bell Beaker Culture in eastern central Europe
Author
    Přichystal, Antonín
    Šebela, Lubomír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Ve službách archeologie
Vol./nr.
    Roč. I, č. 1
Pages
    11
Year
    2007
Thesaurus term
    Bell Beaker Culture
    eastern central Europe
    lithic chipped artefacts
    raw material basis
Keyword
    části
    Evropy
    Industrie
    Kamenné
    Kultury
    Nositelů
    Pohárů
    Střední
    Surovinová
    štípané
    Východní
    Základna
    Zvoncovitých
Abstract (in czech)
   Z pohledu surovin štípané industrie bylo sledováno 25 pohřebišť na Moravě, po jednom ve vých. Čechách (Rosnice), na záp. Slovensku (Skalica), v jižním Polsku (Samborzec) a dvě lokality v Maďarsku (Budapest-Albertfalva, Szigetszentmiklós). Rozhodující roli hrály rohovce typu Krumlovský les, eratické silicity a silicity krakovsko-čenstochovské jury. Na maďarských lokalitách byly štípány lokální rohovce triasového stáří.
Abstract (in english)
   From the viewpoint of raw materials there were studied chipped artefacts from 25 burial sites in Moravia, one from eastern Bohemia (Rosnice), western Slovakia (Skalica), southern Poland (Samborzec) and two from Hungary (Budapest-Albertfalva, Szigetszentmiklós). The most important raw materials are represented by cherts of the Krumlovský les type, erratic silicites and silicites of the Kraków - Czestochowa Jurassic. The local Triassic chert was chipped prevalently at Hungarian localities.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012