Record details

Title
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
Author
    Cajz, Vladimír
    Radoň, M.
    Schnabl, Petr
    Skácelová, Z.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2012, Prosinec
Pages
    s. 20-25
Year
    2013
Notes
    Projekt: IAA300130612, GA AV ČR3cav_un_auth*0217155
    Překlad názvu: Upper Cenozoic volcanic activity in Northern Moravia: reconstruction, paleomagnetism, geophysical image, proposal of litostratigraphy
    Rozsah: 6 s. : E
Subject category
    Bruntál Volcanic Field
    Cenozoic basaltic volcanism
    lithostratigraphy
    monogenetic volcanism
    Northern Moravia
    paleomagnetism
Keyword
    činnosti
    Geofyzikální
    Litostratigrafie
    Návrh
    Obraz
    Paleomagnetismus
    Rekonstrukce
    Severomoravský
    Svrchněkenozoický
    Vulkanismus
Abstract (in czech)
   U mladého kenozoického vulkanizmu bruntálského vulkanického pole byly na základě litostratigrafie a magnetostratigrafie interpretovány dvě souvrství a popsány jejich stratotypy. Souvrství Břidličné (Zancl až Piacenz; 4,3 - 3,3 Ma; normální polarita) - je tvořeno vulkány Břidličná a Lutynia (Polsko). Souvrství bruntálské se skládá z vrstev Roudného (Gelas; 2,6 - 2,1 Ma; inverzní polarita) a vrstev Venušiných (Calabr; 1,8 - 1,1 Ma, inverzní polarita). Do vrstev Roudného patří vulkanické produkty strombolské aktivity Velkého Roudného a Razovské tufity, původem ze starších produktů vulkánu Břidličné a okolního materiálu, usazené v jezeře, které vzniklo přehrazením říčního koryta lávovým proudem. Venušiny vrstvy vznikly při strombolské aktivitě Uhlířského vrchu, freato-strombolské erupci Venušiny sopky a řadíme sem i možný pyroklastický proud, který patrně přispěl mladším materiálem do Razovských tufitů u Karlovce.
Abstract (in english)
   Young Cenozoic volcanic activity of the Bruntál Volcanic Field is interpreted. Litostratigraphy, supported by magnetostratigraphy, is proposed in two Formations, the younger one is divided into two Beds. The stratotypes are described. The Pliocene Břidličná Fm. (Zanclean to Piacenzian; 4,3 - 3,3 Ma; normal polarity) - activity of Břidličná and Lutynia (Poland) volcanoes. The Pleistocene Bruntál Fm. consists of the Roudný Bds. (Gelasian; 2,6 - 2,1 Ma; reversed polarity) and the Venus Bds. (Calabrian; 1,8 - 1,1 Ma, reversed polarity). Roudný Beds - strombolian activity of the Velký Roudný Hill volcano with huge lava flow and sedimentation of Razová tuffites in lava-dam lake. Venus Beds - strombolian eruption of the Uhlířský vrch Hill volcano, phreato-strombolian to strombolian eruption of the Venušina sopka volcano and deposition of pyroclastic flow/surge into the Razová tuffites at Karlovec.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014