Record details

Title
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
Other titles
    Upper Cenozoic volcanic activity in Northern Moravia: reconstruction, paleomagnetism, geophysical image, proposal of lithostratigraphy
Author
    Cajz, Vladimír
    Radoň, Miroslav
    Schnabl, Petr
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. zima
Pages
    6
Year
    2013
Thesaurus term
    Cenozoic basaltic volcanism, Northern Moravia, Bruntál Volcanic Field, monogenetic volcanism, lithostratigraphy, paleomagnetism
Keyword
    činnosti
    Geofyzikální
    Litostratigrafie
    Návrh
    Obraz
    Paleomagnetismus
    Rekonstrukce
    Severomoravský
    Svrchněkenozoický
    Vulkanismus
Abstract (in czech)
   Kenozoický vulkanismus v okolí Bruntálu představují produkty čtyř relativně dobře zachovalých vulkánů. Bruntálské vulkanické pole a jeho vývoj je popsán na základě nových poznatků. Nově byla navržena dvě souvrství, z nichž mladší je možné detailněji členit na dvě vrstvy.
Abstract (in english)
   Upper Cenozoic volcanic activity in Northern Moravia: reconstruction, paleomagnetism, geophysical image, proposal of lithostratigraphy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014