Record details

Title
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
Statement of responsibility
    Václav Panoš
Other titles
    The karst aquifer of Třesín at the Eastern margin of the Bohemian Massif and problems of its rational utilization and protection
Author
    Panoš, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 41
Pages
    s. 55-70
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Subject group
    analýza vod
    hydrogeologická struktura
    hydrologie krasová
    kras
    moravský devon a spodní karbon
    ochrana podzemní vody
    vodní hospodářství
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Litovel - Třesín
Keyword
    Českého
    Krasová
    Masívu
    Ochrany
    Okraji
    Problémy
    Racionálního
    Třesínská
    Východním
    Využití
    Zvodeň
Abstract (in czech)
   Krasová zvodeň severní části konicko-mladečského devonu v Bouzovské vrchovině a na Třesínském prahu má velký význam vodohospodářsky. Obsahuje vydatné, kvalitní a již několik let bez závad vodárensky využívané zdroje podzemní vody, které se podílejí na zásobování Litovle a Olomouce pitnou vodou. S ohledem na kritický stav v dodávkách kvalitní pitné vody v této oblasti je účinná ochrana těchto vodních zdrojů jedním z hlavních úkolů ve sféře ochrany krajiny a životního prostředí. V článku se podrobně analyzují krasově hydrogeologické charakteristiky zvodně.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012