Record details

Title
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu
Other titles
    The Tachlovice Fault a Well-Documented Thrust in the Barrandian
Author
    Janečka, Jiří
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005
Pages
    1
Notes
    Akce: 2005/10/19 ; Slavonice
Thesaurus term
    Barrandian
    Bohemian Massif
    Prague Synform
    stratigraphic separation diagram
    Tachlovice Fault
    thrust
Keyword
    Barrandienu
    Dobře
    Násun
    Tachlovický
    Zdokumentovaný
    Zlom
Abstract (in czech)
   Pražská pánev v tepelsko-barrandienské oblasti (Český masiv), představuje relikt sedimentů ordovicko-devonského stáří, zvrásněný do velkého synklinoria. Tachlovický zlom se řadí mezi hlavní podélné zlomy v pražské pánvi a je situován v jejím severovýchodním křídle. Tachlovický zlom je orientován ve směru vsv-zjz se sklonem 45 k jihovýchodu, jeho délka je minimálně 40 km a lze ho sledovat od okolí Berouna přes Prahu až do Běchovic. Diagram stratigrafické separace pro tachlovický zlom byl konstruován na základě map 1: 25 000. Z interpretace SSD jsme získali argumenty potvrzující plošinově-stupňovitou geometrii tachlovického zlomu. Na základě drobně strukturních prvků (malá odlepení, S-C struktury atd.) jsme zjistili smysl pohybu nadloží směrem k severovýchodu, tedy opačný než bylo dosud uváděno. Tyto poznatky ukázaly, že tachlovický zlom je vrstevně paralelní zlom s plošinově-stupňovitou geometrií, reorientovaný vrásněním jako pokles.
Abstract (in english)
   The Prague Synform (Teplá-Barrandian region, Bohemian Massif) represents remains of Ordovician to middle Devonian sedimentary units folded into a large synclinorium. The Tachlovice Fault (Svoboda & Prantl 1948) is one of major longitudinal faults in the Prague Synform located in the NW limb of the synform. This fault at least fourty kilometers in length strikes in WSWENE direction and dips in 45 SE and could be traced from the surroundings of Beroun through Prague to Běchovice. The stratigraphic separation diagram for the Tachlovice Fault was constructed using detailed geological maps (1: 25 000). Based on the interpretation of SSD, we obtained an exact argument for the flat-and-ramp geometry of the Tachlovice Fault. The opposite sense of tectonic transport along this fault top-to-the SE ("normal" faulting) was documented by small-scale structures (small ramps, S-C structures etc.).
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012