Record details

Title
    Tektonicky opakované stratigrafické intervaly devonských sedimentů ve vrtu Raškovice Ja-7
Author
    Helešicová, K.
    Hladil, Jindřich
    Hrubanová, J.
    Jansa, L. F.
    Těžký, A.
Conference
    Moravskoslezské paleozoikum 2000 (03.02.2000 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2000
Pages
    s. 5-7
Notes
    Projekt: IAA3013809, GA AV ČR
    Překlad názvu: Tectonically repeated stratigraphical intervals of the Devonian sediments in the Raškovice Ja-7 borehole
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Devonských
    Intervaly
    Ja-7
    Opakované
    Raškovice
    Sedimentů
    Stratigrafické
    Tektonicky
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Na základě značného rozdílu mezi faciemi v parautochtonní a alochtonní části profilu, při průkazné karotážní a biostratigrafické sekvenční korelaci, byl dokumentován významný pozůstatek ploše probíhajícícho variského násunového zlomu v prostoru jv. Od Frýdku-Místku. Dimenze tohoto pohybu dosahuje několika kilometrů a na základě faciálního modelu je odvozen jeho směr od SZ na JV. Nálezy těchto stále rozsáhlých násunů odlišných od alpinských deformací v poměrně vzdálených místech východní Moravy mají zásadní význam pro stanovení rozsahu a charakteru variské deformace.
Abstract (in english)
   According to considerable difference between the facies in (para)autochthonous part and allochthonous part, the documented translation on the thrust fault has dimension several kilometers. The direction of the movement has been defined from northwest to southeast - and surely not in opposite directions. Finding of Variscan thrust structures farther on the east of Moravia is significant for Variscan deformation models.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012