Record details

Title
    Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich Mann and Günter A. Wagner)
Author
    Filip, Jiří
    Suchý, V.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 79, č. 2
Pages
    s. 107-112
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR, CZ
    Projekt: Ma 1861/1-1, DFG, DE
    Překlad názvu: Teplotní a tektonická historie barrandienského spodního paleozoika, Česká republika: existuje důkaz, podaný metodou štěpných stop, karbonsko-permského překrytí a předvestfálského alpinotypního příkrovu? (Kritické připomínky k článku Ulricha Manna a Günthera A. Wagnera)
    Rozsah: 6 s.
Subject category
    apatite fission-track analysis
    Barrandian
    Variscan Orogeny
Keyword
    Alpinotype
    Barrandian
    Carboniferous-Permian
    Comments
    Critical
    Czech
    Evidence
    Fission-track
    Günter
    History
    Lower
    Mann
    Overburden
    Paleozoic
    Paper
    Pre-Westphalian
    Republic
    Tectonic
    Thermal
    Thrusting
    Ulrich
    Wagner
Abstract (in czech)
   Podrobné přezkoumání dat získaných metodou štěpných stop v apatitech z hornin barrandienského spodního paleozoika ukázalo, že předchozí interpretace výsledků, zahrnující pozdně karbonské až permské zahřátí a extenzívní rozvoj předvestfálské příkrovové tektoniky, je celkově spekulativní. Alternativní časově-teplotní vývoj pro barrandienská souvrství, založený na jasně prokazatelných okrajových podmínkách a vylepšené verzi žíhacího kinetického modelu AFTSolve Ketcham at al. (2000), je předložen jako důkaz jednoduchého pozdně devonského a raně karbonského variského zahřátí, následovaného postupným ochlazením od mezozoika do terciéru
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012