Record details

Title
    Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
Other titles
    Turmalinity v metamorfovaném komplexu svateckého krystalinika (Český masiv): studium kompzičního růstu turmalínu a genetické vztahy
Author
    Buriánek, David
    Čopjaková, Renata
    Houzar, Stanislav
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 2
Pages
    22
Year
    2009
Thesaurus term
    tourmalinite, mica schist, schorl, dravite, metamorphism, B- and F-rich fluids, Svratka Unit
Keyword
    Bohemian
    Complex
    Compositional
    Genetic
    Growth
    Massif
    Metamorphic
    Relations
    Study
    Svratka
    Tourmaline
    Tourmalinites
    Unit
Abstract (in czech)
   Turmalinity byly interpretovány jako část metamorfovaného vulkanosedimentárního komplexu, původně bohatého na F a B. Můžeme pozorovat přechody mezi turmalinity a okolními svory což naznačuje kogenetický vznik.
Abstract (in english)
   Tourmalinites are interpreted as a part of a metamorphosed volcano-sedimentary complex primarily rich in F and B, however, the derivation of all the F- and B-rich fluids from the neighbouring migmatites and metagranites is unlikely. Similarities in the chemical composition of the tourmalinites and the mica schists suggest a similar protolith to both rock types. The variation in most of the elements reflects the mineral composition associated with the transition from mica schist to tourmalinite.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014