Record details

Title
    Trace fossils from siliceous concretions in the Šárka and Dobrotivá Formations (Ordovician, Central Bohemia)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Other titles
    Ichnofosilie z křemitých konkrecí šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, střední Čechy)
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 1
Pages
    s. 29-38
Year
    1991
Notes
    2 sch., 4 pl. + 4
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    Barrandien
    ekologie
    llanvirn
    nálezy
    nový taxon
    ordovik
    souvrství dobrotivské
    souvrství šárecké
    trace fossils
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Střední Čechy
Keyword
    Bohemia
    Central
    Concretions
    Dobrotivá
    Formations
    Fossils
    Ordovician
    Siliceous
    Šárka
    Trace
Abstract (in czech)
   Z křemitých konkrecí šáreckého souvrství (llanvirn) je popsáno společenstvo ichnofosilií Brdichnus senectus ichnogen. et ichnosp. nov., Chondrites ichnops., ?Palaeophysus cf. P. sulcatus (Miller and Dyer), Planolytes beverleyensis (Billings), Rhizocorallium ichnosp. nebo Zoophycos ichnosp. Použití nálezů k detailnějším paleogeografickým studiím zatím není možné, protože se jedná o jednotlivé případy z omezeného počtu lokalit. Stejná situace je u nálezů z dobrotivského souvrství (dobrotivský stupeň), kde jsou popisovány ichnofosilie Chondrites ichnosp. A., Fodinichnia indet., ?Palaeophycus cf. P. striatus Hall,Planolites beverleyensis (Billings), Rhizocorallium ichnosp., Talassinoides ichnosp., Tisoa ichnosp.,Tomaticum problematicum Groom
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012