Record details

Title
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
Other titles
    Tourmaline from pegmatites, aplites and granites in the Western Granodiorite area of the Brno Massif
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 2
Pages
    7
Year
    2010
Thesaurus term
    tourmaline, partial melting, contact metamorphism, Brno Massif, Czech Republic
Keyword
    Aplitech
    Brněnského
    Granitech
    Granodioritové
    Masívu
    Pegmatitech
    Turmalín
    Západní
    Zóny
Abstract (in czech)
   Turmalinické granity, pegmatity a aplity západní zóny brněnského masívu jsou prostorově vázány na enklávy metapelitů, které představují relikt metamorfního pláště brněnského masívu. Turmalín také vystupuje jako akcesorický minerál v těchto metapelitech. Během kontaktní metamorfózy spojené s intruzí granitoidů byla místy v migmatitech překročena hranice stability turmalínu (~730 °C a 4-3 kbar). Díky tomu vznikala bórem bohatá tavenina, jejíž existenci potvrzuje přítomnost turmalínu v leukosomu některých migmatitů. Žíly turmalinických granitů, pegmatitů a aplitů pronikly do metapelitů během ranných stádií chladnutí kontaktní aureoly intruze granitů a granodioritů suity Tetčice (~570 °C and < 3 kbar). Pro všechny zmíněné žilné horniny je charakteristické poměrně primitivní složení turmalínů a prostorová vazba žil na enklávy metapelitů. Tyto žíly ale vznikly parciálním tavením metapelitů v jejich kontaktní aureole.
Abstract (in english)
   Tourmaline from pegmatites, aplites and granites in the Western Granodiorite area of the Brno Massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014