Record details

Title
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 81, č. 2
Pages
    s. 115-122
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Dvě bentické mikrobiální asociace z vrtu Měnín - 1 (Spodní kambrium, Česká republika)
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    acritarchs
    biostratigraphy
    Early Cambrian
    Southern Moravia
Keyword
    Assemblages
    Benthic
    Borehole
    Cambrian
    Czech
    Early
    Měnín-1
    Microbial
    Republic
    Two
Abstract (in czech)
   Diverzifikovaná společenstva bentických mikrofosílií byla izolována ze dvou horizontů vrtu Měnín - 1 na jižní Moravě. Acritarcha, prasinofytní řasy a filamenty indikují příbřežní mělkou sedimentaci raně kambrického stáří. Příznivé podmínky umožnily zachování řasových coenobií. Některé mikrofosílie dosvědčují přítomnost nemetamorfovaných proterozoických sedimentů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012