Record details

Title
    Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
Other titles
    Ubendijský basement a jeho pozdně mezoproterozoické a raně neoprozerozoické strukturní a metamorfní přepracování v severovýchodní Zambii
Author
    Babůrek, Jiří
    Kachlík, Václav
    Kroener, Alfred
    Marheine, D.
    Seifert, Antonín
    Vrána, Stanislav
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of African Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 1
Pages
    21
Year
    2004
Thesaurus term
    Ubendian, Muva Supergroup, Irumide tectono-metamorphic event, 40Ar/39Ar geochronology, Zambia, Zircon dating
Keyword
    Basement
    Early
    Late
    Mesoproterozoic
    Metamorphic
    Neoproterozoic
    Northeastern
    Overprint
    Structural
    Ubendian
    Zambia
Abstract (in czech)
   Území Muyombe a Luwumbu River v SV Zambii tvoří ubendijský basement a slabě metamorfovaná zakleslá pásma kvarcitů a fylitů skupiny Mafingi, směru SV-JZ. Datování zirkonu metodou Pb-Pb biotitického metatonalitu intrudovaného do ubendijských granulitů poskytlo hodnotu 1960.7 Ma, mladší mezoproterozoické intruze zahrnují Mivula Hill syenit (1360 Ma) a Ntendele metagranit (1329 Ma). Ar/Ar datování muskovitu z mylonitů basementu a fylitů skupiny Mafinga indikuje uzavření systému v době 860-890 Ma, což vylučuje významné Pan-Africké přepracování
Abstract (in english)
   The Muyombe and Luwumbu River areas in NE Zambia consist of Ubendian basement and low-grade tectonically inserted belts of Muva Supergroup quartzite and low-grade schist (Mafinga Group)trending NE-SW. Pb-Pb zircon dating for biotite metatonalite intruding Ubendian granulites gave 1960.7 Ma, younger mesoproterozoic intrusions include Mivula Hill syenite (1360 Ma) and Ntendele metagranite (1329 Ma). Ar/Ar dating of muscovite from basement mylonites and Mafinga group schists indicate closure of the system at 860-890 Ma, excluding thus significant Pan-African overprint
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014