Record details

Title
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
Author
    Horák, J.
    Martinec, Petr
Conference
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví (9. : 15.10.2013-17.10.2013 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
Pages
    S. 57-67
Notes
    Autoři celkem: 2
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: Coal tonsteins and K- bentonite ( tuffs ) in Poruba Mbrs, Ostrava Formation in the Czech part of the Upper Silesian Basin ( Namur , Arnsberg )
    Rozsah: 11 s. : P
Subject category
    coal tonsteins
    Ostrava Formation
    Poruba Mbrs
Keyword
    Arnsberg
    části
    české
    Hornoslezské
    K-bentonity
    Namur
    Ostravského
    Pánve
    Porubských
    Souvrství
    Tonsteiny
    Tufity
    Uhelné
    Vrstvách
Abstract (in czech)
   Produktů synsedimentárního vulkanismu v porubských vrstvách si povšimnuli v 60tých letech při průzkumu vrty z povrchu pracovníci tehdejšího Uhelného průzkumu Ostrava (později Geologického průzkumu Ostrava, n.p. (dále jen GPO). Výsledky shrnuje ve své disertační práci TOMŠÍK (1966). Popisuje uhelné tonsteiny slojí, které se dnes označují č. 479 OKD a 495 OKD. Horniny vulkanogenního původu, argilitizované v terigenním prostředí na K-bentonity (tufity) nalezl 20 metrů pod bází "zámeckého slepence" z oblasti Dětmarovic (410 OKD). Dále popisuje horizont z podloží mořského horizontu Gabriely (418 OKD) z oblasti Frenštátu. Paralelně byl prováděn průzkum uhelných tonsteinů - na katedře geologie a mineralogie VŠB v Ostravě J. Králíkem, který ve své habilitační práci (KRÁLÍK 1969) popisuje uhelné tonsteiny slojí 424 OKD, 452 OKD, 479 OKD a 495 OKD. Stejnými horizonty z porubských vrstev se zabývají dále práce KRÁLÍK (1972) A DOPITA & KRÁLÍK 1977.
   Detailně popisují výskyty uhelného tonsteinu sloje č. 495 OKD z Karvinska ŠPACHMAN & HORÁK 1989.
Abstract (in english)
   The Poruba Mbrs (Arnsbergian, Namurian A) constitute the topmost stratum of Ostrava Fm (Mississippian: Pendleian - Arnsbergian, Namurian A). The Poruba Mbrs incorporate sequences of terrigenous sediments (K-bentonites and coal tonsteins) where a total of 13 isochronous horizons were found: they extend over larger or smaller areas and exhibit a close spatial relationship to the other faunistic horizons or coal seams located there. The horizons, which are of volcanic origin, were formed by deep transformation of acidic volcanic ash under conditions of tropical climate, either in coal tonstein environments or in terrigenous environments (K-bentonites) in absence of humine substances. The petrographic type of the volcanic ash precursor can be interpreted within the context of the discrimination diagram of Zr/TiO2 vs. Nb/Y (FLOYD & WINCHESTER, 1977).
   The coal tonsteins and the K-bentonites correspond to the same type of volcanic material for which the points of projection of chemical analyses fall within the field bounded by rhyodacite to dacite, near the boundary with the andesite field.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014