Record details

Title
    Unsuccessful predation on Middle Paleozoic plankton: Shell injury and anomalies in Devonian dacryoconarid tentaculites
Other titles
    Doklad neúspěšné predace na planktonu středního plaeozoika: poškození a anomálie schránky devonských dakryokonaridních tentakulitů.
Author
    Berkyová, Stanislava
    Frýda, Jiří
    Lukeš, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Palaeontologica Polonica
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 2
Pages
    6
Year
    2007
Thesaurus term
    Tentaculitoidea, predation, shell repair, Devonian
Keyword
    Anomalies
    Dacryoconarid
    Devonian
    Injury
    Middle
    Paleozoic
    Plankton
    Predation
    Shell
    Tentaculites
    Unsuccessful
Abstract (in czech)
   Těžištěm tohoto příspěvku je dokumentace predace na dakryokonaridních tentakulitech. Dakryokonaridní tentakuliti byli v devonu velice významnou složkou makrozooplanktonu a jako takoví přestavovali velmi důležitý zdroj využitelné energie ve vodním sloupci a tedy jeden z hlavních zdrojů potravy pro pelagické či nektonní predátory. Stopy po predaci byly nalezeny u několika druhů tentakulitů (Nowakia elegans, N. acuaria, Homoctenus hanusi) z českého středního paleozoika. Přestože se nedá vyloučit, že některé z poškožení mohou být i mechanického původu, publikované studie o bentických společenstvech (např. Vermeij 1982, Feige a Fursich 1991) však ukazují, že naprostá většina poškození stránek mořských bezobratlých organismů je následkem útoku predátora. Vzhledem ke skutečnosti, že dakryokonaridní tentakuliti patřili k typickým zástupcům planktonních organismů otevřeného moře, je velmi pravděpodobné, že poškození jejich schránek je důsledkem útoku predátora.
Abstract (in english)
   Anomalous development of shell ornamentation and repaired shell injury in the Early Devonian dacryoconarid tenta-culites are documented and interpreted as either a repaired injury of the shell (evidence of unsuccessful predation ob-scured by recrystallization), or as a result of an anomalous function of the mantle, caused by injury of the soft body. Themanner of shell repair, which resembles the way that some modern marine animals, such as mollusks, repair their shells, isdiscussed. The issue of phylogenetic affinities of tentaculites has been also outlined. These findings represent the firstdocumentation of unsuccessful predation on the Middle Paleozoic plankton
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014