Record details

Title
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
Author
    Huraiová, M.
    Konečný, P.
    Řanda, Zdeněk
    Schovánek, P.
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 5
Pages
    s. 379-396
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3013403, GA AV ČR
    Překlad názvu: Svrchnoplášťové xenolity z pliocénní kozákovské sopky (SV Čechy): P-T-fO2 a geochemické charakteristiky
    Rozsah: 18 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian Massif
    Cenozoic volcanism
    harzburgite
    spinel lherzolite
    ultramafic xenoliths
Keyword
    Bohemia
    Constraints
    Geochemical
    Kozákov
    Mantle
    NE
    P-T-fO2
    Pliocene
    Upper
    Volcano
    Xenoliths
Abstract (in czech)
   Svrchnoplášťové xenolity se hojně vyskytují v bazanitech pliocénní kozákovské sopky. Studované vzorky spinelových lherzolitů pocházejí z hloubek přibližně 50-75 km. Jejich minerální asociace zachovává subsolidové teploty 1165-1052 °C z doby zachycení xenolitu. Hodnoty fugacity kyslíku varírují od +0.14 do +0.93 log jednotek ve vztahu k FMQ pufru. Zastoupení hlavních horninových oxidů a variance chemismu minerálů xenolitů ukazují na trendy průběžného ochuzování spjatého převážně s extrakcí bazaltického magmatu z pláště. Mineralogické rysy a nepřítomnost vysoce oxydovaných lherzolitů naznačují zanedbatelný stupeň modálního metasomatického přepracování. Vzestupné trendy zastoupení LREE a U-tvarované křivky distribuce REE v klinopyroxenech, stejně jako celkové složení lherzolitu jsou indikátory skryté metasomatické události(í) ve svrchním plášti. U-tvarované křivky distribuce REE potvrzují mechanismy nabohacování pláště reaktivními pórovými toky a chromatografickou frakcionací.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012