Record details

Title
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika
Other titles
    Groundwater recharge estimation and its scale and time variability in Rožná, Czech Republic
Author
    Kuchovský, Tomáš
    Říčka, Adam
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
Pages
    4
Notes
    Akce: 2009 ; Ostrava
Thesaurus term
    groundwater recharge - groundwater flow - numerical model - Rožná
Keyword
    časová
    Česká
    Efektivní
    Infiltrace
    Ložiskové
    Oblasti
    Proměnlivost
    Prostorová
    Republika
    Rožná
    Určení
Abstract (in czech)
   V souvislosti s připravovaným numerickým modelem proudění podzemních vod v ložiskové oblasti Rožná je stanovení hodnot efektivní infiltrace velmi významné. Efektivní infiltrace byla určena v povodích různé velikosti vyhodnocením průtoků programy RORA, PULSE a PART a vydatností dvou pramenů Mailletovou rovnicí. Výsledné hodnoty poukazují na vztah mezi efektivní infiltrací a velikostí povodí odrážející značný vliv hydrogeologických heterogenit především u malých povodí. Efektivní infiltrace je ovlivněna také topografickou výškou povodí. Vyšší povodí na rozdíl od povodí nižšího řádu drénují pouze lokální oběh podzemních vod. Jedenáctileté datové řady poukazují na sestupný trend hodnot efektivní infiltrace ve všech sledovaných povodích.
Abstract (in english)
   Regarding regional groundwater flow numerical model is prepearing, groundwater recharge determination is crucial. Groundwater recharge was estimated in variously large watersheds from streamflow records with the RORA, PULSE, PART computer programs and from spring records with Maillet formula. Results show relation between recharge and watersheds extent. It refers significant influence of hydraulic heterogeneities in local scale. Groundwater recharge is influenced also by groundwater drainage altitude. The highest recharge was determined at two large watersheds draining both deep and local groundwater flow. In contrary, the lowest recharge was determined at two small high-altitude watersheds, draining only local groundwater flow. Eleven-year period of data records used to recharge determination points to the long-term descending recharge trend.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012