Record details

Title
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
Other titles
    Results od the new geological mapping in the area of Příbram.
Author
    Ledvinková, Vlasta
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    Central Bohemian Pluton, Jílové Zone, Metamorphic Islet Zone, Proterozoic of the Barrandian, Paleozoic of the Barrandian
Keyword
    Geologického
    Mapování
    Nového
    Příbramsku
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Na listech Sedlčany a Chotilsko se vyskytují hojné kry metasedimentů. Na základě litologie podobné s okolními metamorfovanými ostrovy lze usuzovat na jejich dřívější propojení .V práci je diskutována otázka geneze středočeského plutonu. Autorka se přiklání k hypotéze o izochemické granitizaci in situ. Předpokládá, že granitizace proběhla během orogeneze na kolizních okrajích desek v mělkých hloubkách zemské kůry.
Abstract (in english)
   Results od the new geological mapping in the area of Příbram.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014