Record details

Title
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
Other titles
    Study of rock matrix properties in granitoid rocks using in-situ dye experiment and mathematical modeling
Author
    Gvoždík, Libor
    Holeček, Jan
    Rukavičková, Lenka
    Záruba, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45, č. podzim
Pages
    4
Year
    2012
Thesaurus term
    in-situ, dye experiment, granite, rock matrix, hydraulic conductivity, Bohemian Massif, mathematical model
Keyword
    Barvicího
    Experimentu
    Granitoidních
    Hornin
    Horninové
    In-situ
    Matematického
    Matrice
    Modelování
    Pomocí
    Vlastností
    Výzkum
Abstract (in czech)
   V průběhu let 2009 a 2010 byla zkoumána v rámci projektu TIP MPO FR-TI1/367 mezizrnná propustnost v granitoidních horninách na horninových jádrech zejména laboratorními metodikami. V rámci vývoje nových výzkumných metodik byla vyvinuta metoda vizualizace a měření vzdálenosti prostupu kontaminace horninovou matricí v čase pomocí barvicích zkoušek. Ty byly úspěšně aplikovány při výzkumu v laboratorním prostředí (Holeček a Rukavičková, 2011). V minulém roce byl laboratorní barvicí experiment upraven a přenesen do reálného horninového prostředí v granitovém masivu na lokalitě Melechov. Tento experiment měl na cíl porovnat odlišnosti chování mezizrnné propustnosti v upravených (vrtáním, řezáním) a litostaticky odlehčených horninových vzorcích používaných při laboratorním výzkumu a horninou v přirozeném prostředí. In-situ barvicí experiment spočíval v injektáži značkovací látky do vymezeného úseku na dně vrtu. Značkovací látka vlivem hydraulického gradientu a difuze migrovala mezizrnnou p
   ropustností na krátkou vzdálenost do okolí místa injektáže. Po převrtání dna vrtu bylo získáno horninové jádro se zachovanými indiciemi migrace značkovače. Výsledkem experimentu je zjištění rychlosti a charakteru migrace značkovače zdravou neporušenou horninou za působení litostatického tlaku. Samotnému terénnímu experimentu předcházel výběr vhodných lokalit, kde se předpokládal výskyt tektonicky neporušených hornin v hloubce okolo 100 metrů. Mezi vhodné lokality byly vybrány Pozďátky u Třebíče (vrt PZV-1), Melechov - Kostelní les (vrt MEV-1) a Tis u Blatna (vrt TIV-1). Na vrtech PZV-1 a MEV-1 byly odvrtány do dna standardních jádrových vrtu (? 76 mm) tenké návrty o průměru pouhých 20 mm a délce přibližně 75 cm. Barvicí experiment byl po odzkoušení tektonické neporušenosti dna proveden na lokalitě Melechov na vrtu MEV-1.
Abstract (in english)
   Study of rock matrix properties in granitoid rocks using in-situ dye experiment and mathematical modeling
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014