Record details

Title
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)
Other titles
    The consequence magnetic susceptibility for geological maping of the teschenite association on the map sheet 1:25000 Starý Jičín (25-124)
Author
    Buriánek, David
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    petrology, teschenite association, magnetic susceptibility, hydrothermal alteration
Keyword
    1:25000
    25-124
    Asociace
    Geologické
    Hornin
    Jičín
    Listu
    Magnetické
    Mapování
    Starý
    Susceptibility
    Těšínitové
    Význam
Abstract (in czech)
   Na základě magnetické susceptibility můžeme ve studovaném území poměrně dobře vyčlenit dvě skupiny: (1) těšinity a (2) pikrity až bazalty. Rozdíly magnetických vlastností obou hornin závisí především na obsazích magnetitu a hematitu. Magnetit v těšínitech vznikal již během magmatické krystalizace a byl i přes intenzivní působení hydrotermálních fluid zachován (zejména jako inkluze uvnitř amfibolů). V pikritech až bazaltech se většina železa zabudovala do tmavých minerálů. Během alterace se primární minerální asociace částečně změnila na sekundární silikáty (např. chlority) a limonit. Nižší obsahy feromagentických minerálů v pikritech až bazaltech oproti těšínitům jsou výsledkem rozdílného chemického složení primárních hornin a odlišného chování jejich minerálních asociací během postmagmatického vývoje (hydrotermální alterace).
Abstract (in english)
   The consequence magnetic susceptibility for geological maping of the teschenite association on the map sheet 1:25000 Starý Jičín (25-124)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014