Record details

Title
    Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost
Author
    Lacina, Jan
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Sborník 2004
Pages
    s. 138-153
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Vegetation cover of Květnice hill and its changes since the end of the 19th century to the present
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    biodiversity changes
    geobiocenoses
    vegetation
Keyword
    19
    Konce
    Kryt
    Květnice
    Po
    Současnost
    Století
    Vegetační
    Změny
Abstract (in czech)
   Hora Květnice u moravského města Tišnova je významným krajinným fenoménem po stránce geologické, faunistické a především floristické. Proto již od poloviny 19 století a opakovaně v průběhu 20. století jí byl věnován pečlivý botanický výzkum. V poslední době zde byla provedena i geobiocenologická typizace a mapování biotopů v rámci programu EU "Natura 2000" a Květnice byla zařazena do návrhu evropsky významných lokalit. Bylo však zjištěno, že zde z rozmanitých příčin v průběhu 20. století vymizelo téměř 40 druhů cévnatých rostlin. Dalšímu snižování biodiverzity by měly zabránit zásady, prezentované v plánu péče o toto chráněné území.
Abstract (in english)
   Květnice hill (470 m) near Moravian town Tišnov is a significant landscape phenomenon as for geology, fauna, and above all flora. Since 1850 and again in the course of the 20th century detailed botanical research has been carried out there. Recently geobiocenological typification and biotope mapping has been carried out as a part of EU programme "Natura 2000" and Květnice hill was listed in proposal of European significant localities. It has been found out that thanks to various reasons (forestation with unsuitable species, unrestrained tourism etc.) almost 40 species of vascular plants vanished during the 20th century. Further biodiversity decrease shall be prevented by principles stated in management plan for this protected area.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012