Record details

Title
    Velké přeshraniční povodně na Odře
Author
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 5
Pages
    s. 10-11
Year
    2013
Notes
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Major Cross-Border Floods on the Oder
    Rozsah: 2 s. : P
Subject category
    19th and 20th centuries
    historical floods
    Oder River
Keyword
    Odře
    Povodně
    Přeshraniční
    Velké
Abstract (in czech)
   Přeshraničními povodněmi se v článku rozumí případy povodňových vln na Odře, které překročily dnešní česko-polskou hranici. Jde tedy o povodně, které vznikly na českém území. I když tato horní část povodí Odry představuje z jeho celkové rozlohy jen 5 %, je významná z hlediska tvorby povodní. Jedná se totiž většinou o členité horské území bohaté na atmosférické srážky. Jsou uvedeny významné historické povodně, ke kterým zde došlo v 19. a 20. století.
Abstract (in english)
   The cross-border floods are in this paper understood to be high water events passing across the today´s Czech - Polish state border. Although the share of the total Odra River catchment are situated in the Czech territory is only 6 %, its significance with respect to the genesis of floods is great since the region of question are mainly mountain areas rich of precipitation. There are presented examples of historical floods in the period from the 19th to the 20th century.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014