Record details

Title
    Vertical extrusion and horizontal channel flow of orogenic lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens?
Other titles
    Vertikální extruze a horizontální tok orogénní spodní kůry: klíčové exhumační mechanismy v horkých orogenech?
Author
    Edel, Jean-Bernard
    Konopásek, Jiří
    Lehmann, Jeremie
    Lexa, Ondrej
    Peschler, Anne
    Racek, Martin
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
    Tajčmanová, Lucie
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Metamorphic Geology
Vol./nr.
    Roč. 26, č. 2
Pages
    24
Year
    2008
Thesaurus term
    Bohemian Massif, channel flow, exhumation, orogenic lower crust, Variscan belt
Keyword
    Channel
    Crust
    Exhumation
    Extrusion
    Flow
    Horizontal
    Hot
    Key
    Large
    Lower
    Mechanisms
    Orogenic
    Orogens
    Vertical
Abstract (in czech)
   Rozsáhlá databáze strukturních, geochronologických a petrologických dat v kombinaci s mapou Bougerových anomálií je použita k vývoji dvoufázového modelu exhumace spodněkorových hornin ve východním sektoru Variského pásu. Starší subvertikální stavba vznikla ve spodní a střední kůře během korového vrásnění, které je spojeno s vertikální exhumací spodněkorových hornin z hloubek ekvivalentním 18-20 kbar do 8-10 kbar (350-340 Ma). Následovala tvorba subhorizontální stavby ve středních až nízkých tlacích v horninách spodní i střední kůry. Indentace Brunie způsobila nasouvání orogenní kůry přes kontinent Brunie v podobě kanálů směrem na sever. Tento subhorizontální tok fungoval mezi 330 a 325 Ma a je zodpovědný za heterogenní smíchání bloků a budin spodno- a středněkorových hornin a za jejich termální reekvilibraci.
Abstract (in english)
   A large database of structural, geochronological and petrological data combined with a Bouguer anomaly map is used to develop a two-stage exhumation model of deep-seated rocks in the eastern sector of the Variscan belt. An early sub-vertical fabric developed in the orogenic lower and middle crust during intracrustal folding followed by the vertical extrusion of the lower crustal rocks from depths equivalent to 18-20 kbar to depths equivalent to 8-10 kbar (350 and 340 Ma). Following the folding and vertical extrusion event, sub-horizontal fabrics developed at medium to low pressure in the orogenic lower and middle crust during vertical shortening. Indentation of Brunia initiated thrusting or flow of the orogenic crust over the Brunia continent in a north-directed sub-horizontal channel. This sub-horizontal flow operated between 330 and 325 Ma, and was responsible for a heterogeneous mixing of blocks and boudins of lower and middle crustal rocks and for their progressive thermal re-equil
   ibration.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014