Record details

Title
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
Author
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 1
Pages
    s. 65-70
Year
    2009
Notes
    Autoři celkem: 2
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Překlad názvu: Impact of the local geology on the seismic response of the rock mass surface
    Rozsah: 6 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    local geological conditions
    Plaxis 2D
    seismic response
Keyword
    Geologie
    Horninového
    Lokální
    Odezvu
    Povrchu
    Prostředí
    Seizmickou
    Vliv
Abstract (in czech)
   Příspěvek se týká problematiky vlivu místních geologických podmínek na odezvu povrchu na důlně indukovaný dynamický jev. V příspěvku jsou uvedeny některé výsledky numerické analýzy realizované s využitím dynamického modulu programového systému Plaxis 2D, dokumentující zesilující účinky měkkých sedimentárních vrstev v podloží konstrukce na deformační odezvu povrchu horninového prostředí.
Abstract (in english)
   This paper deals with influence of local geological conditions on response of surface after mining induced seismic event occurring. Some results of numerical analysis using dynamic module in programming system Plaxis 2D are presented in this paper. These results document intensification of soft sedimentary layers in basement of structure on deformation response of surface of rock medium.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012