Record details

Title
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
Author
    Kočárek, M.
    Kodeš, V.
    Kodešová, R.
    Kozák, J.
    Šimůnek, J.
    Žigová, Anna
Conference
    Půda v moderní informační společnosti : konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca (1. : 20.08.2007-23.08.2007 : Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti
Pages
    S. 476-485
Notes
    Překlad názvu: Impact of soil micromorphology on soil properties characterzing contaminant transport in agricultural soils
    Rozsah: 10 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    herbicide transport
    hydraulic functions
    soil micromorphology
Keyword
    Kontaminantů
    Mikromorfologie
    Ovlivňující
    Půdách
    Půdní
    Transport
    Vlastnosti
    Vliv
    Zemědělských
Abstract (in czech)
   Na třech různých půdních typech je dokumentován vliv různé půdní mikromorfologie na hydraulické vlastnosti půd a následně na proudění vody a transport herbicidu, který byl sledován v terénních podmínkách. Pro odhad paramertů hydraulických funkcí z tranzitních dat získaných při "multi-step outfow" experimentu pomocí numerické inverze a pro simulaci transportu herbicidu experimentálně studovaného v polních podmínkách byly použity modely jednoduché pórovitosti, duální pórovitosti a duální pórovitosti v programu HYDRUS-1D. Vhodné modely byly vybrány na základě mikromorfologické studie půd.
Abstract (in english)
   The impact of varying soil micromorphology on soil hydraulic properties and consequently on water flow and herbicide transport observed in the field is demonstrated on three soil types. Single-porosity, and either dual-porosity or dual-permeability, flow and transport models in HYDRUS-1D were used to estimate the soil hydraulic parameters from laboratory multistep outflow experimets via numerical inversion and to simulate the herbicide transport experimentally studied in the field. Apprpriate models were selected on the soil micromorphological study.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012