Record details

Title
    Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd
Other titles
    Influence of sediment grain size on Cu and Cd sorption.
Author
    Müllerová, Hana
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochémia 2004, zborník referátov
Notes
    Akce: 2004/12/02 ; Prirodovedecká fakulta univerzity Komenského
Thesaurus term
    sorption, copper, cadmium, isotherm, sequential extraction analysis, heavy metals
Keyword
    Cd
    Cu
    Horninového
    Prostředí
    Sorpci
    Vliv
    Zrnitosti
Abstract (in czech)
   1) Více než jemnozrnější vzorky sorbují Cu a Cd vzorky hrubozrnější. (?obsah organické hmoty?) 2) Cu je obecně sorbována více, než Cd. 3) Čím více kovu je na sediment vázáno, tím větší relativní část se zpětně desorbuje destilovanou vodou (srážkami). 4) Hojně užívaná metodika SEA (sekvenční extrakční analýzy) aplikovaná po sorpci a desorpci destilovanou vodou potvrdila, že ?snadno? uvolnitelné frakce těžkých kovů zůstanou zastoupeny v přibližně stejných procentech i po několikanásobné desorpci. ? interpretace výsledků SEA ?
Abstract (in english)
   Influence of sediment grain size on Cu and Cd sorption.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014