Record details

Title
    Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť
Other titles
    Aquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) of Rolavská vrchoviště raised bogs
Author
    Kment, Petr
    Sychra, Jan
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2009
Source title - monograph
    Příroda Kraslicka
Thesaurus term
    aquatic bugs
    Faunistics
    Gerromorpha
    Heteroptera
    Nepomorpha
    northwestern Bohemia
    Rolavská vrchoviště raised bogs
    Sigara scotti
Keyword
    Gerromorpha
    Heteroptera
    Nepomorpha
    Ploštice
    Rolavských
    Vodní
    Vrchovišť
Abstract (in czech)
   V letech 2005-2008 byl proveden výzkum zaměřený na výskyt vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) na Rolavských vrchovištích v západní části Krušných hor. Díky diverzitě mokřadních stanovišť a především díky zachovalosti místních rašelinišť bylo zjištěno celkem 21 druhů vodních ploštic. Dominovaly druhy euryekní a druhy běžnější ve vyšších polohách. Nejcennější společenstva vodních ploštic byla nalezena na vrchovištích NPR Velké jeřábí jezero a NPR Velký močál, ve kterých byly zjištěny vzácné tyrfofilní druhy jako Cymatia bonsdorffii (C. R. Sahlberg, 1819), Notonecta lutea Müller, 1776 nebo N. obliqua Thunberg, 1787. Jedinečnou lokalitou především pro klešťanky (Corixidae) je Lieche (= Rolavský rybník), kde byly nalezeny vzácné druhy vázané na dystrofní či oligotrofní vody, Sigara scotti (Douglas & Scott, 1868) a S. semistriata (Fieber, 1848). V případě druhu Sigara scotti jde o první dokladovaný nález a potvrzení výskytu tohoto druhu ve fauně České republiky.
Abstract (in english)
   The research of aquatic and semiaquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) of Rolavská vrchoviště raised bogs (western part of Krušné hory Mts., northwestern Bohemia, Czech Republic) was performed over 2005-2008. Because of large wetland habitat diversity and especially because of well preserved raised bogs in the area studied, altogether 21 species of water bugs were recorded. In the bug community, euryoecious species and species preferring higher altitudes were dominant. The most valuable aquatic bug community with rare tyrphophilous species was found on raised bogs of Velké jeřábí jezero and Velký močál National Nature Reserves. The very unique locality for Corixidae was Lieche (= Rolavský rybník pond), where rare species from dystrophic and oligotrophic waters (especially Sigara scotti (Douglas & Scott, 1868) and S. semistriata (Fieber, 1848)) were recorded. For Sigara scotti, this is the first reliable record and confirmation of its occurrence in the Czech Republic.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012