Record details

Title
    Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)
Author
    Dvořák, Petr
Conference
    Stredoeuropský priestor - Geográfia v kontexte nového regionálneho rozvoja (11.09.2006-11.09.2006 : Nitra, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geografické informácie . 9
Pages
    S. 18-18
Notes
    Překlad názvu: Some apects of landscape developement (on example of the therritory of Dolni Kounice)
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Dolní Kounice
    land use changes
    landscape
Keyword
    Aspekty
    Dolních
    Katastru
    Kounic
    Krajiny
    Města
    Příkladu
    Vybrané
    Vývoje
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zaměřuje na vývoj krajiny na Jižní Moravy, Jako modelový region byl vybrán katastr města Dolní Kounice. Popis vývoje krajiny je založen na analýze struktury využívání ploch. Zvlástní zřetel je pak kladen na zemědělský půdní fond (orná půda, trvalé kultury, louky a pastviny) jeho změny a enviromentální dopady na krajinu.
Abstract (in english)
   The article deals with the landscape development of South Moravian region. The model area (territory of a small Moravian city Dolní Kounice) is analyzed from the point of view of the land - use structure. This changes are mainly considered on statistical records. As the agriculture is the biggest producer of those changes, the text is focused on usage of agricultural land (arable land, permanent cultures, meadows and pastures), also causes and their impacts on the environment.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012