Record details

Title
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
Author
    Schejbalová, Božena
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
Pages
    s. 33-46
Notes
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Překlad názvu: Explanations and commentary to a synoptical map of mines - extraction areas, deposits outside the extraction and prognosis areas in the Czech part of the Upper Silesian Basin with delineation of production of coal, waste rock and pumped out water
    Rozsah: 14 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    deposits outside the extraction
    extraction areas
    mines
Keyword
    části
    české
    Dobývací
    Dobývacích
    Dolů
    Hlušiny
    Hornoslezské
    Komentář
    Ložisek
    Mapě
    Mimo
    Pánve
    Produkce
    Prognózních
    Prostorů
    Prostory
    Přehledné
    Uhlí
    území
    Vody
    Vyčerpané
    Vysvětlivky
    Zákresem
Abstract (in czech)
   Komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve.
Abstract (in english)
   Commentary to a synoptical map of mines - extraction areas, deposits outside the extraction and prognosis areas in the Czech part of the Upper Silesian Basin.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012