Record details

Title
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
Other titles
    Using landslide susceptibility and hazard maps for road structures planning within landsladeprone areas
Author
    Bednarik, Martin
    Havlín, Aleš
    Magulová, Barbora
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2013
Thesaurus term
    landslide hazard maps, route planning, logistic regression
Keyword
    Deformací
    Hazardu
    Liniových
    Map
    Náchylném
    Plánování
    Prostředí
    Sesuvného
    Staveb
    Svahových
    Trasy
    Využití
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Problematický úsek silnice E50, která prochází pohořím Chřiby a její okolí bylo použito jako studijní oblast. Pro určení sesuvného hazardu byla použita logistická regrese. Nejdůležitějšími vstupními parametry pro posouzení stability svahů jsou litologické složení, úhel sklonu svahu, nadmořská výška (DEM - digitální model terénu), využívání krajiny a vzdálenost od vodního toku. Jako zájmové území bylo vybráno okolí silnice E50, kde byla dříve naplánovaná dálnice, ale její výstavba byla zrušena kvůli nestabilitě svahu. Byly revidovány problematické úseky plánované dálnici protínající Chřiby. Na základě dosažených výsledků byly navrženy dvě nové varianty trasy dálnice.
Abstract (in english)
   Using landslide susceptibility and hazard maps for road structures planning within landsladeprone areas
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014