Record details

Title
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
Author
    Bruthans, J.
    Buzek, F.
    Geršl, M.
    Himmel, J.
    Jež, M.
    Melková, J.
    Oster, H.
    Zeman, Ondřej
Conference
    Národní speleologický kongres (3. : 08.10.2004-10.10.2004 : Moravský kras, Sloup, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    3. národní speleologický kongres
Pages
    s. 7-12
Notes
    Projekt: 197/2001, GAUK, CZ
    Překlad názvu: Environmental tracers (18O, 3H, CFCs, SF6) exploitation for study of mean residence time and flow pattern of dripping water and karst springs (Moravian Karst)
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    18O, 3H, CFCs, SF6
    cave
    dripping
    dripstone
    environmental
    epikarst
    residence
    speleothem
    time
    tracers
    unsaturated zone
    water
Keyword
    3H
    18O
    CFCs
    Doby
    Kras
    Krasových
    Moravský
    Pramenů
    Proudění
    Přirozených
    SF6
    Skapových
    Stopovačů
    Studium
    Vod
    Využití
    Zdržení
Abstract (in czech)
   Pomocí izotopu 18O byla v letech 2001-2003 studována střední doba zdržení a charakter proudění podzemní vody v nesaturované zóně v Ochozské jeskyni v jižní části Moravského krasu. Výsledkem je zjištění relativně dlouhé střední doby zdržení v nesaturované zóně (kolem 50% vody s dobou zdržení přesahující jeden rok). Uvažujeme původ vody ze dvou rozdílných rezervoárů (půda/epikras; voda z tajícího sněhu). Výsledky jasně ukazují že více než 50% skapové vody (téměř 100% v roce 2003) pochází z půdního/epikrasového rezervoáru z (pozdně) letních srážek (vysoký obsah izotopu 18O). To znamená že voda z tajícího sněhu vytlačila (pístovým efektem) "letní vodu" z půdy a/nebo epikrasu. Voda z tajícího sněhu byla spotřebována evapotranspirací během léta. Jestliže tento efekt funguje rovněž v dlouhodobé perspektivě, může ovlivnit složení d18O ve skapových vodách a zprostředkovaně také v sintrových výplních jeskyní vysrážených z těchto skapových vod.
Abstract (in english)
   Mean residence time and flow pattern was studied in unsaturated zone of Ochoz Cave in southern part of Moravian Karst by means of 18O in the years 2001 to 2003. The results of study showed relatively long residence time in the unsaturated zone (about 50% komponent with residence time exceeding one year). The proportion components coming from different reservoirs were computed from two components (soil/epikarst; meltwater). The results clearly indicate, that more than 50% of water (nearly 100% in 2003) in dripping waters was derived from soil/epikarst water, which originate from (late) summer precipitations (heavy 18O content)! It means that infiltrating snowmelt water was expelling (by piston flow effect) the summer water from soil and/or epikarst. Water from snowmelt was then lost by evapotranspiration in summer time. If this effect is common in Langer period, it can change composition of d18O in dripping waters and hence also in dripstones precipitating from these waters.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012